2005/9/23-24

International Jazz Festival
Flensburg, Germany